વિદ્યાર્થી એ સૂચનાઓ વાંચ્યા બાદ જ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવું.
                                                                                           
                                                          જૂન – ૨૦૧૭ માં લેવાનાર સત્રાંત પરીક્ષા અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે યુનિવર્સિટી દ્વારા જૂન– ૨૦૧૭માં લેવાનાર V & P Courseની સત્રાંત પરીક્ષા આપવા માટે હકદાર દરેક પરીક્ષાર્થી પાસે ફરજીયાત પરીક્ષા ફોર્મ ભરાવવાના થાય છે, જે સંદર્ભે નીચેના મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખશો.

જૂન– ૨૦૧૭ ની પરીક્ષાનું ફોર્મ ભરવાની અગત્યની તારીખો

Regular વિદ્યાર્થીઓ

Repeater વિદ્યાર્થીઓ

વિના મૂલ્યે

25/04/2017 થી 9/05/2017 

વિષય દીઠ ૨૦૦/- રૂપિયા

Provide Soon 

 

૧૦૦/- રૂપિયા લેઇટ ફી સાથે

10/05/2017 થી 24/05/2017

વિષય દીઠ ૨૦૦/- રૂપિયા  + ૧૦૦/- રૂપિયા લેઇટ ફી સાથે

Provide Soon

 

૨૦૦/- રૂપિયા લેઇટ ફી સાથે

25/05/2017 થી 09/06/2017

વિષય દીઠ ૨૦૦/- રૂપિયા + ૨૦૦/- રૂપિયા લેઇટ ફી સાથે

Provide Soon

* રીપીટર વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ જો 08/05/2017 પછી જાહેર થયું હોય, તો પરિણામ જાહેર થયાના એક અઠવાડિયા સુધી લેઇટ ફી વગર ફોર્મ જમા કરાવી શકશે. ત્યાર બાદ લેઇટ ફી સાથે પરીક્ષા ફોર્મ જમા કરાવવાના રહેશે. પરીક્ષા ફોર્મ સ્વીકારવાની અંતિમ તારીખ 09/06/2017 રહેશે.

 

1.  નવા પ્રવેશાર્થી, જુના વિદ્યાર્થી કે રીપીટર વિદ્યાર્થી - દરેક પરીક્ષાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવું ફરજીયાત છે. પરીક્ષા ફોર્મ ન ભરનાર પરીક્ષાર્થી પરીક્ષા આપી શકશે નહી


2.       પરીક્ષામાં ગેરરીતિની સજા થયેલ હોય, તે વિદ્યાર્થી સજાના કાર્યકાળ દરમ્યાન કોઈ પણ પરીક્ષા આપી શકશે નહિ. દા.ત.

                                I.   જુલાઈ ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરરીતી નિમિત્તે એક વર્ષની સજા થયેલ વિદ્યાર્થી જૂન  ૨૦૧૭ માં પરીક્ષા આપી શકશે. તથા,

                                II.   જુલાઈ ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરરીતી નિમિત્તે બે વર્ષની સજા થયેલ વિદ્યાર્થી જૂન  ૨૦૧૮માં પરીક્ષા આપી શકશે.

                                III.  જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરરીતી નિમિત્તે બે વર્ષની સજા થયેલ વિદ્યાર્થી જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ માં પરીક્ષા આપી શકશે.

3 . પરીક્ષા ફોર્મમાં પરીક્ષાર્થીએ પોતાનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અચૂકપણે લગાવવો.

4.ફોર્મમાં આપેલ તમામ સૂચનાઓ વાંચીને સાચી તથા સઘળી માહિતી અવશ્ય ભરી પરીક્ષા ફોર્મ પોતાના અભ્યાસ કેન્દ્ર પર જ જમા કરાવવું.

5.       પરીક્ષા ફોર્મમાં અને પરીક્ષા ફોર્મ જમા કરાવ્યાની પહોંચમાં અભ્યાસ કેન્દ્રનાં સહી અને સિક્કા બંને હોવા ફરજીયાત છે. જો પરીક્ષા ફોર્મમાં અને પરીક્ષા ફોર્મ જમા કરાવ્યાની પહોંચમાં અભ્યાસ કેન્દ્રનાં સહી અને સિક્કા નહિ હોય, તો પરીક્ષાર્થીનું ફોર્મ માન્ય ગણવામાં આવશે નહિ.

6. નિયત સમયમર્યાદામાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરનાર Freeship card વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા ફી ભરવાની નથી પરંતુ, પરીક્ષા ફોર્મ સાથે Freeship card તથા Caste Certificate અવશ્ય લગાડવું.

7.સંપૂર્ણ માહિતી અને તાજેતરના ફોટા સાથે ભરેલું નિયત ફોર્મ વિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસકેન્દ્ર પર વિના મૂલ્યે તા. 09/05/2017  સુધીમાં જમા કરાવવાનું રહેશેાનું રહેશે.

8.યુનીવર્સીટી દ્વારા નિયત સમયમાં નિયત પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી જો નિયત સમય મર્યાદામાં પરીક્ષા ફોર્મ નહિ ભરે, તો લેઇટ ફી ભરવાની રહેશે.

9.ફોર્મ જમા કરાવવાની નિયત મુદ્દત પછી 10/05/2017 થી 24/05/2017 સુધી લેઇટ ફી તરીકે રૂપિયા ૧૦૦/- (અંકે રૂપિયા સો પૂરા) ભરીને, અભ્યાસકેન્દ્રના સહી-સિક્કા સાથે પરીક્ષાર્થીએ  પરીક્ષા ફોર્મ યુનીવર્સીટી, અમદાવાદ ખાતે જમા કરાવવાનું રહેશે. લેઇટ ફી “ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી” ના નામનો ડી.ડી. અથવા Pay-in-Slip અથવા નીચે દર્શાવેલ બેંક એકાઉન્ટમાં નેટ બેન્કિંગ દ્વારા અથવા SBI Collect દ્વારા ભરી શકાશે, ઓનલાઈન ફી ભર્યાની એક્નોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટની પ્રિન્ટ સાથેનું પરીક્ષા ફોર્મ યુનીવર્સીટી, અમદાવાદના સરનામે તા. 24/05/2017 સુધીમાં યુનીવર્સીટી કાર્યાલયને મળે, તે રીતે મોકલવાનું રહેશે. પરીક્ષા ફોર્મ ભર્યાની પહોંચ કે જેમાં અભ્યાસકેન્દ્રનાં સહી અને સિક્કા હોવા જોઈએ, તે વિદ્યાર્થીએ પોતાની પાસેજ રાખવી.

10.ફોર્મ જમા કરાવવાની નિયત મુદ્દત પછી 25/05/2017 થી 09/06/2017 સુધી લેઇટ ફી તરીકે રૂપિયા ૨૦૦/- ભરીને, અભ્યાસકેન્દ્રના સહી-સિક્કા સાથે પરીક્ષાર્થીએ  પરીક્ષા ફોર્મ યુનીવર્સીટી, અમદાવાદ ખાતે જમા કરાવવાનું રહેશે. લેઇટ ફી “ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી” ના નામનો ડી.ડી. અથવા Pay-in-Slip અથવા નીચે દર્શાવેલ બેંક એકાઉન્ટમાં નેટ બેન્કિંગ દ્વારા અથવા SBI Collect દ્વારા ભરી શકાશે. ફી ભર્યાની એક્નોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટની પ્રિન્ટ સાથેનું પરીક્ષા ફોર્મ યુનીવર્સીટી, અમદાવાદના સરનામે તા. 09/06/2017 સુધીમાં યુનીવર્સીટી કાર્યાલયને મળે, તે રીતે મોકલવાનું રહેશે. પરીક્ષા ફોર્મ ભર્યાની પહોંચ કે જેમાં અભ્યાસકેન્દ્રનાં સહી અને સિક્કા હોવા જોઈએ, તે વિદ્યાર્થીએ પોતાની પાસેજ રાખવી.

11.લેઇટ ફી વાળા ફોર્મ સ્વીકારવાની ઉપર જણાવેલ છેલ્લી તારીખ યુનીવર્સીટી સુધી ફોર્મ પહોચાડવા માટેની છે તેની વિદ્યાર્થીએ ખાસ નોંધ લેવી.

     12.  09/06/2017 પછી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીનું પરીક્ષા ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહી તથા તેમની હોલ ટીકીટ – જે પરીક્ષા ખંડમાં બેસવા ફરજીયાત છે, તે પણ ઉપલબ્ધ થશે નહિ, તેની વિદ્યાર્થીએ ખાસ નોંધ લેવી.

  13  
. પરીક્ષાર્થીએ પરીક્ષા આપતી વખતે પોતાની હોલ ટીકીટ તથા યુનિવર્સિટીનું આઇકાર્ડ ફરજીયાતપણે સાથે રાખવું. પરીક્ષા દરમ્યાન હોલ હોલ ટીકીટમાં ખંડ નિરીક્ષકશ્રીની સહી અચૂકપણે કરાવવી. આઇકાર્ડ ન મળવાના સંજોગોમાં કે ખોવાઇ જવાના કિસ્સામાં જરૂરી કાર્યવાહી કરી આઇકાર્ડ મેળવી.

Hall Ticket માં દર્શાવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર જ પરીક્ષા આપવાની રહેશે. અન્ય પરીક્ષા કેન્દ્ર પર આપેલ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીએ યુનીવર્સીટી દ્વારા નક્કી કરેલ કેન્દ્ર પર જ પરીક્ષા આપવાની રહેશ

પરીક્ષાની Hall Ticket માં તમને ફાળવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર, તમારું નામ, નોંધણી નંબર , પાઠ્યક્રમો, પરીક્ષાની તારીખ અને સમય દર્શાવેલ હોય છે, તે ચેક કરી લેશો

Hall ticket માટેની કોઈ પણ અગવડ માટે baou.exam@baou.edu.in પર e-mail કરવો

જે પાઠ્યક્રમોમાં નોંધણી કરાવી હોય, તે જ પાઠ્યક્રમની પરીક્ષા આપી શકાશે. તેમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં આવશે નહિ

માહિતી માર્ગદર્શક પુસ્તિકામાં દર્શાવ્યા મુજબ જ પાઠ્યક્રમ કોડ અને પાઠ્યક્રમના શીર્ષક લખવામાં પૂરેપુરી કાળજી રાખવી

પરીક્ષાનું સમયપત્રક તથા હોલ ટીકીટ (Hall Ticket) યુનીવર્સીટીની વેબસાઈટ www.baou.edu.in પર મૂકવામાં આવશે

ઉત્તરવહી અને પુરવણીમાં નિરીક્ષકની સહી ફરજિયાત હોવી જોઇએ અન્યથા ઉત્તરવહી કે પુરવણી માન્ય ગણાશે નહી
 

લેઇટ ફી ઓનલાઈન ભરવા માટે બેંક ની વિગત (Only for Vocational and Professional course students

Bank Name:p>

State Bank of India

AcAccount Number

33039995973

IFSC Number:p>

SBIN0004130

BrBranch Name

Gujarat High Court Branch, Ahmedabad